เมียนมา-วาติกัน สถาปนาความสัมพันธ์การทูต

วันที่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 08:50 น.

Views

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งทรงเป็นประมุขสูงสุดของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้ทรงพบและหารือกับนาง"ออง ซาน ซูจี" ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเป็นเวลานานราว 20 นาที เมื่อวานนี้ ที่นครรัฐวาติกัน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ตรัสถึงชาวโรฮีนจา ที่ถูกเลือกปฏิบัติในเมียนมาว่าเป็นกลุ่มคนที่ดีซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปี อีกทั้งยังทรงเรียกร้องให้ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกสวดภาวนาให้กับชาวโรฮีนจาด้วย ขณะเดียวกัน ทางการเมียนมาและนครรัฐวาติกันได้ประกาศข้อตกลงในการสถาปนาทางการทูตแบบเต็มรูปแบบระหว่างกันด้วย ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเมียนมาและนครรัฐวาติกันจะช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงวิพากษ์วิจารณ์การทรมานและสังหารชาวโรฮีนจาในรัฐ"ยะไข่"ของเมียนมาอย่างรุนแรง

Tag : เมียนมา วาติกัน สถาปนาความสัมพันธ์การทูต เมียนมา วาติกัน รอบรั้วรอบโลก