รมช.กลาโหม รับต้องเข้มงวดผู้ร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 10:40 น.

Views

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงโครงการพาคนกลับบ้านว่า ต้องเพิ่มความเข้มงวดในรายละเอียดต่างๆมากขึ้น ทั้งรูปแบบการปรับแนวความคิด การเพิ่มความถี่ในการอบรม และการตรวจสอบทัศนคติ ต่อเนื่องรวมถึงการติดตามความเป็นอยู่  ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้ดูแลเรื่องนี้เพิ่มขึ้นและต้องเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง หลังจากปรับกำลังทหารออกจากพื้นที่ไปโดยต้องจัดให้มีความสมดุลมากขึ้น

สำหรับการประชุมผู้แทนพิเศษวันนี้ จะมีผู้แทนพิเศษ 7 กลุ่มงาน ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในงานสำคัญ และปรับปรุงกฎหมาย ในพ.ร.บ.ความมั่นคง มาตรา 21 การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ บูรณาการระบบงานยุติธรรมชุมชน และจัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรม และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่

Tag : รมช.กลาโหม โครงการพาคนกลับบ้าน