นายกฯ คาดหวังข้าราชการรุ่นใหม่ ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสละ

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 14:32 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ  หัวหน้า คสช. มอบโอวาทกับข้าราชการรุ่นใหม่ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ จะต้องปรับตัวในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โปร่งใส เป็นที่เชื่อถือศรัทธา เป็นที่พึ่งของประชาชน และ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ให้เป็นรูปธรรม  สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมระบุจะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทน

สำหรับ ข้าราชการที่ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเมือง ต้องยึดหลักคิดที่ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่าง รัฐบาลที่ผ่านมา ยกระเบียบตามข้อกฎหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบ และ เป็นคดีความอยู่ ซึ่งตนเองกำลังปกป้องและแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ พร้อมขอให้คนรุ่นใหม่ หรือ smart thai ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างการรับรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การเลือกตั้งใครเข้ามาก็ได้ โดยต้องเตรียมพร้อมประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเพียงพอ สู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  ยอมรับรู้สึกเป็นห่วงในประเด็นนี้ แต่กังวลว่าที่ทุกคนทำกันวันนี้จะล้มเหลว เมื่อเลือกตั้งแล้วได้คนไม่ดีกลับเข้ามา

Tag : นายกรัฐมนตรี ข้าราชการรุ่นใหม่ ให้โอวาท