คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอุบลร้อง สตง.ตรวจถนนเพื่อใคร ตอนที่ 1

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ผู้ว่า สตง. เปิดเผยกับ “คอลัมน์หมายเลข 7” เกี่ยวกับผลตรวจสอบเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบทั้งข้อพิรุธและความเสียหาย โดยขยายผลจากข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน

ที่มาของถนน 2 โครงการนี้ เกิดขึ้นสมัย นางรจนา กัลป์ตินันท์ เป็นนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลและปัญหาน้ำท่วมขัง ให้ชุมชนที่อาศัยบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย

สำหรับงบประมาณที่ใช้ทำถนนโครงการนี้ สตง.โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบว่า เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ 2555 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแยกเป็นโครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมผิวจราจร คสล. กว้าง 14 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 20 เซนติเมตร มีงานถมดิน 20,610 ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง 9,987,000 บาท

และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมคลองบูรพากว้าง 14 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 20 เซนติเมตร มีงานถมดิน 28,250 ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง 9,987,000 บาท

น่าสังเกตว่า ถนนทั้ง 2 สายนี้ ใช้ชื่อโครงการลักษณะสถานที่ต่างกัน ทั้งที่ใช้พื้นที่เดียวกัน ก่อสร้างถนน คสล. 4 ช่องจราจรเชื่อมต่อยาว 720 เมตร อยู่ในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ “บุ่ง” เป็นที่สาธารณะ มีชาวบ้านบุกรุกสร้างที่พักอาศัย งานก่อสร้างถนนจึงเสียค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไปกับการถมดิน

ทั้ง 2 โครงการนี้ เทศบาลจ้างเอกชนรายเดียว และทำสัญญาวันเดียวกัน คือ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 โดยเอกชนส่งมอบงานทั้ง 2 สัญญา วันที่ 23 กันยายน 2556 เทศบาลตรวจรับและจ่ายค่าจ้างครบแล้ว ทั้งที่ถนนโครงการที่ 2 ก่อสร้างไม่ถูกต้อง โดยยอมแก้ไขแล้วหลัง สตง.ตรวจพบ

ตอนต่อไป ติดตามบทสรุปการตรวจสอบถนน คสล. 2 โครงการนี้ ว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7