ปธ.ศูนย์นโยบายมุสลิมโลก เผยปม-หวังช่วยแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นางเสาวนีย์ จิตต์หมวด ประธานศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ยอมรับและไม่เข้าใจชาวมุสลิมอย่างดีพอ ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก และต้องการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งแนวทางแก้ไขต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจให้คนทุกคนทุกศาสนาในประเทศไทยเข้าใจ และยอมรับประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมากขึ้น

ทางศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จึงได้เตรียมทำวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนทั้งประเทศที่มีต่อชาวมุสลิม เพื่อหาแนวทางหรือวิธีให้คนในสังคมทุกศาสนาอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุข

Tag : 3 จังหวัดชายแดนใต้