สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 21:02 น.

Views

เวลา 16.32 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมฯ ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สร้างความตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทำให้เสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษา    

สำหรับการประชุมฯในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด อาทิ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด 302 ตำบล ซึ่งยังมีพื้นที่ที่พบการเกิดโรคอยู่ระหว่างการเร่งรัดควบคุมโรค 136 ตำบล มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 3 คน, การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า, การประกาศเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, ความคืบหน้าการจัดทำระบบและการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดนำร่องอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, นครศรีธรรมราช, เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร, การพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Thai Rabies Net ควบคู่กับการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานโรคในคนและสุนัข, การจัดประชุมนานาชาติ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2017) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 28-29 กันยายน 2560, ผลการประกวด Thailand Rabies Award การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และการประกวดการแข่งขันด้านการให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โรคพิษสุนัขบ้า