ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 21:05 น.

Views

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสวรรคโลก และ อำเภอบ้านด่านลานหอย รวมไปถึง อำเภอศรีสำโรง, อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง รวม 361 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยให้ผู้แทนพระองค์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

Tag : ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน วาตภัย สุโขทัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์