คำสั่ง หน.คสช. เซตซีโร คตง.เลือกใหม่ยกคณะ ก.ย.นี้

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 10:21 น.

Views

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เนื่องจากประธาน คตง.และกรรมการ คตง.ชุดปัจจุบัน เคยร่วมกันลงชื่อทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องทำหน้าที่จัดให้มีการประชุมกรรมการสรรหา คตง. เพื่อโต้แย้งการประชุมกรรมการสรรหา คตง. เพราะจะมีปัญหาเรื่องการส่งคนมาเป็นกรรมการขององค์กรอิสระที่หาไม่ทัน จนทำให้ต้องเลื่อนการประชุมกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ซึ่งคำสั่งนี้ เป็นการแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาดังกล่าว ด้วยการระบุว่า ไม่ให้กรรมการองค์กรอิสระที่ก็คือ คตง.ด้วย มาลงสมัครคัดเลือกเป็น คตง.ได้ นอกจากนี้ ยังเขียนระบุให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกว่า ให้อำนาจดังกล่าว เป็นของประธานศาลฎีกา ที่เป็นประธานกรรมการสรรหา คตง. ตามคำสั่งเดิม 23/2560 หรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี

ดังนั้น คตง.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว ก็จะเข้ามาทำหน้าที่เสนอชื่อผู้ว่าฯ สตง.คนใหม่ ส่งไปให้ สนช.เห็นชอบ ที่ก็คือจะเสนอคนเป็นผู้ว่าฯ สตง.คนใหม่มาแทนนาย พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่จะพ้นจากตำแหน่งในปลายเดือน ก.ย.ปีนี้พร้อมกับ คตง.ชุดปัจจุบันทั้งหมด

Tag : หน.คสช. องค์กรอิสระ ผู้ว่าฯสตง.