เรียกคืนเงินค้างท่อกว่าหมื่นล้าน ตั้งเป็นงบกลางกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 10:40 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โดยมีเนื้อหา ให้โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 11,866,512,300 บาท จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย สำหรับงบกลาง เพื่อกรณีฉกเฉินหรือจำเป็น มี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

Tag : นายกรัฐมนตรี พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560