คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอุบลร้อง สตง. ตรวจถนนเพื่อใคร ตอนที่ 2

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 2 โครงการ จัดทำเมื่อครั้งที่ นางรจนา กัลป์ตินันท์ เป็นนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล และปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และชุมชนที่อาศัยบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จังหวัดอุบลราชธานี ขยายผลตรวจสอบถนน 2 โครงการนี้ จากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนพบว่า เทศบาลขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2555 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็นโครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมผิวจราจรกว้าง 14 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 20 เซนติเมตร ค่าจ้างเกือบ 10 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมคลองบูรพา กว้าง 14 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 20 เซนติเมตร ค่าจ้างเท่ากันคือ เกือบ 10 ล้านบาท 

น่าสังเกตว่าทั้ง 2 โครงการนี้ แม้ใช้ชื่อต่างกัน แต่ความจริงก็คือ การก่อสร้างถนน คสล. 4 ช่องจราจรเชื่อมต่อกันยาว 720 เมตร อยู่ในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงต้องถมดินจำนวนมากเพื่อก่อสร้างถนน แต่ปลายทางไม่มีถนนมาเชื่อมต่อ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างถนนมาเชื่อมต่อ ถนนจึงไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อ้างไว้

ถนน คสล. 2 โครงการนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี จ้างเอกชนรายเดียว และทำสัญญาวันเดียวกัน คือ 22 ตุลาคม 2555 เอกชนส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง 2 สัญญา วันที่ 23 กันยายน 2556 เทศบาลตรวจรับและจ่ายค่าจ้างครบแล้ว ทั้งที่ถนนโครงการที่ 2 ก่อสร้างไม่ครบถ้วน แต่ยอมแก้ไขแล้วหลัง สตง.ตรวจพบ โดยถนนแทบไม่ได้ใช้งานนับตั้งแต่ที่ทำเสร็จปี 2556 สภาพปัจจุบันมีทั้งทรุดตัวแตกร้าว และเป็นที่ทิ้งขยะ ทั้งที่โครงการนี้ใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน

นอกจากนี้ สตง.ยังตรวจพบว่า พื้นที่ 2 ข้างถนนนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ มีสภาพเหมือนที่ตาบอด ถูกชาวบ้านบุกรุก รวมทั้งกรณี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต สส. ซึ่งเป็นบุตรชายอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ที่ทำโครงการนี้ ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวกว่า 27 ไร่ ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินในปี 2554 แต่มีชาวบ้านยื่นคัดค้าน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์

ระหว่างการตรวจสอบโครงการนี้ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังข้อมูลที่ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง.ตรวจพบ

อย่างไรก็ตาม การทำถนนดังกล่าวขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบ หลังได้รับร้องเรียนว่าโครงการนี้มีการเอื้อประโยชน์ ทำให้รัฐเสียหาย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7