หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย ในวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 21:12 น.

Views

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย ในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 เมื่อครั้งโบราณกาลมีการทำพิธี ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ประเทศอินเดีย นับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องสูญเสียพระพุทธสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันอัฏฐมีบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปี พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Tag : หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล จุดเทียนรุ่ง วันอัฏฐมีบูชา