หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 21:13 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. มีหน่วยงานได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, ตระกูล ณ สงขลา และโครงการพอแล้วดี โดยวันนี้ พระราชมงคล วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง "สามัคคีกถา" ว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย เพราะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย มีพระราชหฤทัย ประกอบด้วยพระเมตตา พระกรุณาเป็นที่ตั้ง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เมื่อสวรรคต ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางมาสักการะพระบรมศพด้วยความเคารพเทิดทูนทุกวัน แสดงถึงความจงรักภักดีและความสามัคคี อย่างเช่นที่ปรากฏชัดว่าคุณธรรม คือ ความสามัคคี และคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคี เรียกว่า สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ ได้แก่ ทาน 1 ปิยวาจา 1 อัตถจริยา 1 และสมานัตตตา 1 ซึ่งทั้งหมดนี้ ปรากฏชัดในพระราชจริยาวัตรอันงดงามที่ประชาชนชาวไทยได้เห็นมาโดยตลอด

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น. มีหน่วยงาน 11 คณะ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปจากจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ชมรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล, ข้าราชการบำนาญจังหวัดนครนายกและครอบครัว รวมทั้งครอบครัวสกุลต่างๆ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ

นอกจากนี้ ประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานคร ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ ตลอดจนหลักคำสอนเพื่อช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยผู้ที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จะได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ รวมทั้งอาหาร ของว่าง ขนม และน้ำดื่มพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ