องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 21:16 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทรงห่วงใยราษฎร โดยราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ ปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนม เมื่อถึงหน้าแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับใช้ดำรงชีวิต ปัจจุบันได้เริ่มขุดลอกหน้าฝายพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนด ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณความจุน้ำได้ 80,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 2,000 ไร่

จากนั้น ได้ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูง เกษตรกรพยายามสร้างสระกักเก็บน้ำ แต่ยังไม่พอ ปัจจุบันสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และจังหวัด ตลอดจนผู้นำชุมชน และราษฎร ได้ร่วมดำเนินงานจัดสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรได้ประมาณ 55 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ปลูกทุเรียน เงาะ และมังคุด ทั้งนี้ 2 โครงการนี้ เป็นโครงการด้านแหล่งน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุดแรกๆ ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2