กรมการค้าภายใน มอบรางวัลข้าวหอมมะลิคุณภาพ

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

กรมการค้าภายใน ได้จัดงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศ, การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมกับประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวหอมมะลิไทย ให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

โดยได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งสิ้น 99 ราย ได้แก่ เกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2559/2560 จำนวน 18 ราย, กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 3 กลุ่ม, โรงสีที่ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น 9 ราย และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 31 ราย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือที่สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ, รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงสีติดดาวทอง 38 ราย