รมว.สธ.เสนอขอตำแหน่งข้าราชการพยาบาล 8,792 ตำแหน่งเข้าครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 14:37 น.

Views

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า หลังเข้าพบและปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับทางออกการขอตำแหน่งข้าราชการใหม่ ให้กับพยาบาลลูกจ้างที่ยังรอการบรรจุ จึงได้เห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้ประชุม คปร. เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งซึ่งคปร.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนข้อเสนอในการขออัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 8,792 ตำแหน่ง บรรจุใน3ปี ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงประสิทธิภาพ และทำแผนกำลังคน เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ซึ่งตนได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามเงื่อนไขของ คปร. ดังกล่าว

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ยังขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะพยาบาล เป็นปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ต้องได้รับการแก้ไขภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงไม่สามารถขยายบริการที่จำเป็นรองรับประชาชนได้ และพิจารณาถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากไม่สามารถรักษาพยาบาลไว้ในระบบจะเป็นปัญหารุนแรงในอนาคต ได้แก้ไขปัญหา 2 แนวทางพร้อมกัน คือการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเพิ่มใหม่ในครั้งนี้ และแนวทางที่บรรลุผลสำเร็จไปแล้วคือการทำให้พยาบาลมีความก้าวหน้า และแก้ไขเยียวยาให้เงินเดือนไม่ตัน ส่วนการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของพยาบาล เช่นการใช้ผู้ช่วยพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย เป็นต้น