สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:02 น.

Views

เวลา 15.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้ง 17 วิทยาเขตทั่วประเทศ รวม 3,345 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงควรตั้งความมุ่งหมายไว้ให้แน่วแน่ ที่จะออกไปประกอบสัมมา-อาชีพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวม ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากความรู้ความสามารถของตนเองแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายประการ ที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือกันของทุกคนทุกฝ่าย จึงจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ของตนและรู้จักหน้าที่ของผู้อื่น เพื่อจะได้ทำงานให้ประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักนับถือผู้อื่น เห็นความสำคัญของผู้อื่น ไม่ยกตนข่มท่าน ทั้งจะต้องมีกิริยาที่สุภาพ วาจาที่อ่อนหวาน และจิตใจที่อ่อนโยน อันจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสอดคล้อง หากทำได้ดังนี้ บัณฑิตย่อมประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองที่สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนได้อย่างแท้จริง"

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา