องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรยางตอกทอย 100 ไร่ ที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:05 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร ยางตอกทอย 100 ไร่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เน้นปลูกพืชท้องถิ่นที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บรักษา เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน, แปลงสาธิตการผลิตยางพารา, โรงเรือนสาธิตการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และโรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์เติมอากาศ ซึ่งเกษตรกรได้ทดลอง และนำไปปรับใช้เองได้ในครัวเรือนจนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ ส่งเสริมให้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มผลิตผักอนามัยปลอดสารพิษ

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา การเกษตรยางตอกทอย จันทบุรี