มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:06 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จำนวน 1,400 ครอบครัว โดยวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น ตำบลท่าเดื่อ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ครอบคลุมเกือบทั้งอำเภอดอยเต่า ส่งผลราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 11,000 คน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดหาวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน และครอบหลังคา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

Tag : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน เชียงใหม่