หลายหน่วยงานบูรณาการช่วยน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 17:00 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดเตรียมระบบการสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง                  

พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ประสานงานกับ ปภ. และกรุงเทพมหานคร เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในการอพยพคนและสิ่งของไปที่ปลอดภัย การใช้เครื่องมือหนักเข้าซ่อมแซมสะพาน หรือเส้นทางที่เสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะ การเร่งระบายและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมในย่านชุมชน โรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย อีกทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันในมาตรการกำจัดผักตบชวา จะเสร็จทันเดือนกันยายนนี้ ตามแผนการจัดเก็บผักตบชวาในเส้นทางน้ำที่กรมชลประทาน ดูแล 3,000,000 ตัน เพื่อประกาศให้เป็นเขตปลอดผักตบชวา ซึ่งขณะนี้แม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก แม่น้ำน้อย กำจัดไปได้แล้ว 75 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้ให้ทุกสำนักงานแจ้งชาวบ้าน ด้วยป้าย ในทุกพื้นที่ทางน้ำของกรมชลประทาน ว่าปีนี้ใช้งบประมาณ 110 ล้านบาท ในการดูแลจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ทั่วประเทศ