สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 20:40 น.

Views

เวลา 15.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการเทศน์มหาชาติ และทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติ กับทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร แสดงโดยพระราชธรรมวาที ชัยวัฒน์ ธัมฺมวัฑฺฒโน วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่นเข้าปี พุทธศักราช 2510 จัดขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานเทศน์มหาชาติ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนา เวสสันดรชาดก รวม 13 กัณฑ์ อาทิ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ และกัณฑ์ชูชก รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และมอบให้มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อจัดสร้างห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกจากวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวของทศชาติ พระมหาชนก และเวสสันดรชาดก รวมทั้งมีการเปิดตัวหนังสือมหาชาติคำหลวง "ฉบับอ่านง่าย" ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าใจมหาชาติคำหลวงฉบับดั้งเดิม ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สำคัญในพุทธศาสนา

เวลา 17.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดงาน "นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2560" เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้วันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ในปีนี้ ได้จัดนิทรรศการแบ่งเนื้อหาเป็น 6 เรื่องหลัก ประกอบด้วย พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, ธ ทรงดำริให้โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานรังสรรค์จรรโลงชีวิต, ทรงประสิทธิ์ประสาทประณีตศิลป์สถาปัตยกรรมตามขนบบรรจบสมัยใหม่, รักษ์ ธำรงภาษาหนังสือไทยตามนัยพระราชดำรัสไว้ให้ภูมิใจชาติ, มรดกราษฎร์ รัฐจารีตประเพณีที่ทรงพระกรุณาเกื้อกูล, และชาติ ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงนำทาง นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลและพระราชดำรัสเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์, ด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่, ด้านภาษาและหนังสือ, ด้านจารีตประเพณี และด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ รวมทั้งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติบนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญส่วนพระองค์ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์, เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ และแผ่นทองคำจารึกพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" จำลอง, พระแสงขรรค์ จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โบราณวัตถุที่ปรากฎตามภาพถ่ายคราวเสด็จพระราชดำเนินยังโบราณสถานต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ