คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด ตอนที่ 1

วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นสถานที่ติดต่อราชการ แต่เมื่อเดินขึ้นไปบริเวณชั้น 2 - 7 กลับพบเพียงโครงสร้างอาคาร ไม่มีฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ประโยชน์แทนอาคารหลังเก่า ซึ่งใช้มานานและคับแคบ รองรับการติดต่อราชการของประชากร กว่า 20,000 คน ขณะที่เทศบาลมีบุคลากรประมาณ 50 คน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ปทุมธานี ตรวจพบว่ามีการแก้ไขแบบเพิ่มความสูงชั้น 7 ซึ่งจะก่อสร้างเป็นห้องประชุมเทศบาล ทำให้อาคารมีความสูงเกิน 23 เมตร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดว่าต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย

ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงว่า ผู้บริหารมีแผนที่จะตกแต่งภายในอยู่แล้ว จึงลดงานฝ้าและระบบไฟฟ้าตั้งแต่ชั้น 2-7 วงเงินกว่า 4,000,000 บาท นำงบประมาณมาติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแทน

แต่จากการลงพื้นที่ของ สตง.ปทุมธานี โดยมี “คอลัมน์หมายเลข 7” ร่วมขยายผล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พบว่างบประมาณกว่า 5,000,000 บาท ที่นำมาติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งอาคาร กลับเปิดใช้งานแค่บางส่วน ขัดกับกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ระบุว่า อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่เปิดใช้งาน เริ่มพบความชำรุดเสียหาย เช่น พื้นกระเบื้องโก่งตัวหลุดร่อน, พบคราบสนิมที่หัวสปริงเกอร์ ผอ.กองช่าง ระบุ แจ้งผู้รับจ้างไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ยังไม่มาแก้ไข ขณะที่ สตง.ตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นที่ต้องปิดระบบป้องกันอัคคีภัย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7