คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด ตอนที่ 2

วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องแยกงบประมาณตกแต่งอาคารออกจากงบก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้น ทำให้พื้นที่ชั้น 2-7 ยังเปิดใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ย้ายเข้าไปที่ทำการใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2558

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด ยืนยันว่า การทำโครงการนี้ เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต แต่เมื่อ “คอลัมน์หมายเลข 7” พยายามสอบถามลงลึกในรายละเอียด ก็ได้รับการปฏิเสธ

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร เทศบาลเมืองบางคูวัดทำสัญญาจ้างเอกชน วงเงิน 69.3 ล้านบาท เริ่มดำเนินงานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สิ้นสุดสัญญาในปีถัดไป

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางคูวัด ชี้แจง ผู้บริหารมีแผนที่จะของบประมาณตกแต่งภายในอาคาร บริเวณชั้น 2- 7 อยู่แล้ว จึงตัดงบประมาณงานฝ้าและแสงสว่าง วงเงินกว่า 4 ล้านบาท มาติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแทน ซึ่งเดิมไม่มีงบประมาณในส่วนนี้

สตง.ปทุมธานี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปทุมธานี) ขยายผลพบว่ามีการแก้ไขรูปแบบรายการ โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบบริเวณชั้น 7 ทำให้อาคารมีความสูงเกิน 23 เมตร ตาม พรบ.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดว่าต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นเหตุให้บริเวณชั้น 2-7 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งที่ตรวจรับอาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2558

จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พบว่าพื้นกระเบื้องโก่งตัวหลุดร่อน, หัวสปริงเกอร์บางจุดมีคราบสนิม และมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นตามรูปแบบรายการ เช่น บริเวณดาดฟ้า มีการฉาบผนังเพียงด้านเดียว น่าสังเกตว่า อาคารจะสิ้นสุดระยะประกันคุณภาพงานในเดือนธันวาคม ขณะที่ความคืบหน้างานตกแต่งภายในยังอยู่ในขั้นตอนออกแบบ

สตง.อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณงานลด-เพิ่ม ทั้งโครงการว่าตรงตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7