คอลัมน์หมายเลข  7  : ตรวจปรับปรุงท่อระบายน้ำเขตบางกะปิ

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ชี้แจง งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนแฮบปี้แลนด์สาย  2 ระยะทาง 750 เมตร ค่างานกว่า  4,300,000 บาท สำนักงานเขตบางกะปิ  ตรวจพบปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา  คือ ไม่มีเหล็กเชื่อมยึดติดระหว่างถนนเดิมกับส่วนที่ปรับปรุงใหม่ หรือ โดเวล, ตะแกรงเหล็กที่ช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวถนนป้องกันการแตกร้าว หรือ ไวร์เมช ผิดไปจากรูปแบบ มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ยังไม่มาแก้ไข

จากการลงพื้นที่ของ สตง.และสำนักงานเขตบางกะปิ  โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ยังได้สุ่มตรวจสอบเหล็กเสริมขอบบ่อ 3 จุด พบว่า ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ เช่น เหล็กลัดลอบตามแบบกำหนดขนาด 9 มิลลิเมตร ตรวจพบขนาด 6 มิลลิเมตร และจากการสุ่มตรวจหาเหล็กโดเวล ซึ่งเป็นคนละจุดกับช่างคุมงานของสำนักงานเขตบางกะปิเคยตรวจสอบ ไม่พบเหล็กโดเวลเช่นกัน
     
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ยอมรับข้อมูลที่ สตง.ตรวจพบเพิ่มเติมขณะที่ผู้รับจ้าง รับปากจะแก้ไขด้วยการรื้อและทำใหม่ทั้งโครงการ

โครงการนี้สำนักงานเขตบางกะปิ ทำสัญญาจ้างเอกชนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนขยายเวลาให้ผู้รับจ้างอีก 30 วัน เนื่องจากติดอุปสรรคงานวางแนวท่อประปา เป็นการทำงานเชิงรุกของ สตง.และสำนักงานเขตบางกะปิ ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินตรวจรับงาน ส่วนงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบนี้  สตง.จะทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พิจารณาตามควรแก่กรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7