นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ ไปติดตามการดำเนินงาน และรับฟังการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ซึ่งสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจัน ในเดือนเมษายน 2534 และมีพระราชดำริให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้ราษฎรมีน้ำในการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทำนบดินความจุ 6 หมื่นลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 1,300 ไร่ และอุปโภคบริโภค 150 ครัวเรือน, อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดิน ความจุ 585,280 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 1,600 ไร่ และอุปโภคบริโภค 320 ครัวเรือน, อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดิน ความจุ 270,750 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค 130 ครัวเรือน รวมทั้งใช้ทำประปาหมู่บ้าน, อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทำนบดินความจุ 612,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร่ และอุปโภคบริโภค 308 ครัวเรือน รวมทั้งอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทำนบดิน ความจุ 1,064,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 1,700 ไร่ และอุปโภคบริโภค 200 ครัวเรือน ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง มีสภาพสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลยางหักได้อย่างทั่วถึง มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเข้มแข็ง และการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ