จ่อเสนอ ร่างสัญญาประชาคม สัปดาห์หน้า

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 17:10 น.

Views

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุม
ได้ข้อยุติใน 2 เรื่อง คือ ร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน

สำหรับสาระสำคัญในร่างสัญญาประชาคมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป

สำหรับแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะดังกล่าวจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน ๔ ภูมิภาค ใน ๔ จังหวัดได้แก่ กทม.นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช

พลเอก เฉลิมชัย ระบุว่า ร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรค/กลุ่มการเมือง ทั้งสิ้น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง โดยหวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน


สำหรับกรอบความเห็นร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่อนุกรรมการฯ ได้จัดทำมาเป็นร่างสัญญาประชาคม ได้แก่

1.พึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประเทศไทย เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเหมาะสม ในกรอบของกฎหมาย ยอมรับควมแตกต่างทางความคิด ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศ ร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภาอย่างสันติ

2.พึงน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีไมตรีจิตต่อกัน

3.พึงยึดมั่นในหลักจริยธรรม คุณธรรม และ ศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังความซื่อสัตย์ของตนเอง และ ครอบครัว ไม่ร่วมมือ หรือ สนับสนุนการทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจากคอร์รัปชัน

4.พึงร่วมมือกันสนับสนุน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างรู้คุณค่า ยอมรับ และ เชื่อมั่นในการกระบวนการจัดหาทรัพยากร ที่ต้องสุจริต และ ยุติธรรม โดยประชาชน พึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประชาชน ส่วนรวมของประเทศ

5.พึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

6.พึงให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข รวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.พึงสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โดยยึดถือหลักความถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยเหตุผล มีความเสมอภาค เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจภายใต้กฎหมายที่กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ มีระบอบการตรวจสอบองค์กรที่ใช้อำนาจตามกระบวนการยุติธรรม โดยทุกฝ่ายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อความเรียบร้อยของสังคม

Tag : เฉลิมชัย ผบ.ทบ. สัญญาประชาคม ปรองดอง