สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 20:13 น.

Views

เวลา 08.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก แล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 219 คน ครู 18 คน โดยโรงเรียนได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักบวร "บ้าน วัด โรงเรียน" มาปรับใช้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ให้พระภิกษุสงฆ์ เข้ามาสอนวิชาศีลธรรมทั้งยังได้นำกระบวนการ M-TEA-KE มาใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนคิด และสร้างสรรค์สิ่งที่สนใจด้วยตนเอง รวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน นอกจากนี้กิจกรรมตามแผนพัฒนาทั้ง 6 ด้านยังประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ ฝึกให้นักเรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการออมทรัพย์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาให้ความรู้, ด้านการฝึกทักษะอาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปสอนทำขนมทองพับ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนด้านการเกษตร มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืชชนิดต่างๆ ผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

เวลา 10.40 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน ทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2546 เริ่มจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยทำนาสาธิตเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อปี 2551 ได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สำหรับปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งการสอบเอ็นทีและโอเน็ต ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ แต่วิชาภาษาอังกฤษ ยังได้คะแนนไม่ดี จึงจัดสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนของทุกวัน

โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสาธิตวิธีการทำกระถางผ้ารักษ์โลกจากผ้าที่ไม่ใช้แล้ว, งานประดิษฐ์ใบเตยเป็นดอกไม้เพื่อเพิ่มความหอมและช่วยดับกลิ่น, การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์, งานสานกล่องเครื่องดื่ม สามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต จากนั้นทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การปลูกผักปลอดสารพิษ, การปลูกไม้ผล ผักสวนครัว อาทิ มะเขือ ฟักเขียว และกวางตุ้ง, การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, การเลี้ยงไก่ไข่, การเพาะเห็ดนางฟ้า พันธุ์ภูฐานดำ, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เพื่อนำผลผลิตที่ได้เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์และร้านค้า เพื่อให้เรียนรู้การประหยัด และออมเงิน จัดสรรรายรับ-รายจ่าย และการเหลือเก็บ พร้อมทั้งฝึกการขายสินค้า โดยการรวมกลุ่มของสมาชิก สั่งสินค้าทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยจัดกิจกรรมห่วงฮูลาฮูป แอโรบิก กีฬา ตาราง 9 ช่อง และเครื่องออกกำลังกายให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

ในการนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจำนวน 199 ตัว ซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในบ่อน้ำของโรงเรียน เพื่อให้เจริญเติบโต ขยายพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนต่อไป

เวลา 13.32 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบำรุงวริวรรณวิทยา เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียนรวมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน แล้วทรงติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมวิชาการ จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผลโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผลเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การสอนเสริมหลังเลิกเรียน, การทำแบบทดสอบทบทวนความรู้ และจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ, กิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้การทำการเกษตร โดยจัดสรรพื้นที่ให้สามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดทั้งไม้ผล พืชผักสวนครัว และการปลูกพืชแบบเพาะงอก เพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชไว้รับประทานในครัวเรือน,กิจกรรมสหกรณ์ จัดกิจกรรมค่ายสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของการสหกรณ์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน ฝึกการสั่งสินค้าการทำบัญชี การประชุมและการบันทึกวาระการประชุมอย่างเป็นระบบ, กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ มีวิทยากรท้องถิ่นในเขตดอนเมืองมาให้ความรู้ในการทำบายศรี งานเสริมสวย และจักสานเส้นพลาสติก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 1,160 คน

เวลา 17.06 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดระยอง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ