พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า ดังนี้

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 20:48 น.

Views

เวลา 15.08 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด นำนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา เฝ้าในการนี้ ประทานทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฯ และในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โออีจี และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฯ ร่วมเฝ้าด้วย

เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคุณหญิงอรศรี วังวิวัตน์ และครอบครัว เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้ ประทานเงินจำนวนดังกล่าวแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ 

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม นำคณะกรรมการชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้า ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คณะบุคคลเฝ้า