สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียนแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพชรบูรณ์

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 20:49 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท วีระชัย กรานคำยี เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 193 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนพร้อมกับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลักทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์การสอนที่ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

จากนั้น เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อำเภอคำม่วง เพื่อเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม จำนวน 79 คน โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 35 คน โรงเรียนหนองหินวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 266 คน และโรงเรียนบ้านโคกใส อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 59 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนอยู่ห่างไกล และขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ส่วนที่โรงเรียนบ้านพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 247 ชุด ไปมอบแก่นักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานอาหารกลางวันและผลไม้ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียน กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์