องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 20:50 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง แบบผสมผสานตามพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ การก่อสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และชมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การเลี้ยงปลาทะเล และหอยเป๋าฮื้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ขึ้นในพื้นที่นาเกลือริมทะเล ที่นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน 82 ไร่เศษ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประมงผสมผสานให้ชาวบ้านและผู้สนใจนำไปปรับใช้

การดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ภายใต้มูลนิธิศิลปาชีพ จะไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อม หรือ "ฟาร์มซีโร่เวสท์" มีระบบท่อน้ำเชื่อมโยงถึงกันทุกฟาร์มย่อย ของเสียจะนำมาใช้เป็นอาหารของไรน้ำเค็ม ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนในฟาร์ม ส่วนพื้นที่ในทะเล จัดทำแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก ซึ่งเป็นการเลี้ยงรูปแบบใหม่ที่ลดปัญหาการตายของหอยแมลงภู่ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเลี้ยง นอกจากนี้ ยังเป็นเสมือนปะการังลอยน้ำ เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กจนถึงวัยเจริญพันธุ์ สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเล โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ นอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านการประมงทางทะเลแล้ว ยังเป็นที่รวมของนวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ

Tag : องคมนตรี โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฟาร์มทะเลตัวอย่าง พระราชดำริ