ประชาชนทยอยแสดงความเห็น 4 คำถามนายกฯ

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

รัฐบาลเปิดหลายช่องทางให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมตอบคำถาม 4 ข้อนายกรัฐมนตรี              

โดยวันนี้ได้เปิดรับการแสดงความคิดเห็น ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นวันแรก ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ ได้สรุปภาพรวมการแสดงความเห็น ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน1111, ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร, และในทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน มีจำนวน 88,390 คน โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้ออกมาแสดงความเห็นมากที่สุด  9,582 คน ตามมาด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากที่มีประชาชนมาแสดงความคิดผ่านสายด่วนของรัฐบาลและจุดบริการประชาชน จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน กว่า 300 คน ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล,ไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ มีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป และไม่ควรมีการเลือกตั้งจนกว่าการปฏิรูปประเทศจะแล้วเสร็จ พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคสช.บริหารงานต่อไปควบคู่กับการประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

และตั้งแต่วันจันทร์นี้ประชาชนสามารถตอบคำถาม ในจุดบริการอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ที่ตั้งในบริเวณห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าทั่วประเทศ 47 แห่ง  ส่วนในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ามาแสดงความเห็นได้ที่สถานีรถไฟฟ้า 12 จุด และจุดบริการด่วนมหานคร เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

Tag : 4 คำถามนายก คำถามนายก