สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 14.07 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558, รายงานการเงิน และงบดุล, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี, การรายงานสรุปกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในรอบปี 2559, รายงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์, โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์, การพัฒนาปรับปรุงอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2560 และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุทยานฯ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชุมมูลนิธิ รัชกาลที่ 2