นักวิชาการไม่เห็นด้วยย้ายสถานีขนส่งหมอชิต หวั่นเกิดปัญหาจราจรติดขัด

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมวิจัยการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ แสดงความคิดเห็น ถึงการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 กลับมายังหมอชิตเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเป็นห่วงว่า อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรบริเวณหมอชิตเก่าติดขัดมากยิ่งขึ้นจนอาจถึงขั้นเป็นอัมพาต ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนระบบคมนาคมขนส่งของไทยไม่ชัดเจน ดังนั้น การกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในการสร้าง ย้าย หรือพัฒนา ควรพิจารณาและหาทางแก้ไขเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน และคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน, ความสอดคล้องในการวางแผนแม่บทการขนส่งและแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต, ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สถานีขนส่ง โดยเห็นว่า หากมีการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าถึงสถานีขนส่งหมอชิต น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดีกว่าการตัดสินใจย้าย, รวมทั้งการรองรับปริมาณผู้โดยสารทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และความสอดคล้องในการบริหารจัดการกับพฤติกรรมและรูปแบบในการเดินทาง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนในอนาคต

Tag : ย้ายหมอชิต