รายงานพิเศษ : ปมเหตุที่ต้องแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  แต่ตลอด 15 ปีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กลับมีปัญหาติดขัด เรื่องโรงพยาบาลของสภาพคล่องทางการเงิน เพราะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไว้มากในทุกด้าน  ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ แม้แต่ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งลำพังเงินงบประมาณที่ได้รับในทุกๆ ปีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
              
ขณะที่เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถนำมาอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลได้ เพราะติดขัดในข้อกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ทำ เว้นแต่นำไปใช้เสริมสร้างสุขภาพให้กับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และป้องกันโรคเท่านั้น
              
ช่วงที่ผ่านมา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ปลดล็อคให้นำเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาช่วยค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่
              
และเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด รัฐบาลจึงต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่ โดยจัดทำประชาพิจารณ์ใน 14 ประเด็นเพื่อรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน ก่อนนำไปแก้ไขกฎหมายเดิมใน 18 มาตรา
              
แม้เวทีประชาพิจารณ์จะถูกคัดค้านอย่างหนัก โดยกลุ่มเครือข่ายคนรักสุขภาพ ที่เห็นว่ากฎหมายใหม่แก้ไม่ตรงจุดหลายเรื่อง
              
คณะกรรมการร่างกฎหมายบัตรทอง  ยังเชื่อมั่นกฎหมายใหม่ให้ประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น และไม่มีการรวมจ่ายแน่นอน

Tag : แก้ไขกฎหมายบัตรทอง