สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เน้นการพัฒนา ทักษะคนทำงาน เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 02:10 น.

Views

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาในหัวข้อ "คุณวุฒิวิชาชีพ...โอกาสในการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0" จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่า การก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ต้องเริ่มจากพัฒนาคน ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์ คุณวุฒิวิชาชีพ จะวัดสมรรถนะกำลังคนอย่างป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต เชื่อมโยงการทำงาน การศึกษา

ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ จะร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองความสามารถกำลังคน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ขณะที่สถานศึกษาต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียน-นักศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พิสูจน์ความสามารถ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความสามารถ ประยุกต์เทคโนโลยี เข้ากับงาน เพิ่มทักษะการคิด ทักษะอาชีพ การแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมนำไปสู่รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น