กกต.จัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:01 น.

Views

การประชุมการคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองนัดแรกในวันนี้ ที่ประชุมได้วางกรอบการทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยคณะทำงานชุดนี้ นอกจากจะมีผู้บริหานของสำนักงานกกต.แล้ว ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วม 6 พรรค คือ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา พลังชล และประชาธิปไตยใหม่

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า  ตามมาตรา 142 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว กำหนดให้ กกต .ต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งกกต. ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แล้วเสร็จทัน ตามกรอบเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายลูก ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้ แตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นใหม่หลายประเด็น ดังนั้น การพิจารณาเพื่อจะออกระเบียบหรือประกาศใดๆ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมือง และนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง ทั้งนี้ เมื่อคณะทำงานพิจารณาเสร็จแล้ว ต้องเสนอต่อ กกต.พิจารณาต่อไป ก่อนประกาศให้พรรคการเมืองรับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน

Tag : ระเบียบ กกต. พ.ร.ป.พรรตการเมือง