ยื่นสอบคำสั่งปลดล็อกรถไฟ ไทย-จีน ส่อเสียอธิปไตย

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้วินิจฉัยคำสั่งคสช.เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา พร้อมขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  เนื่องจาก เป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน อาจทำให้ไทยสูญเสียบูรณภาพแห่งอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 52

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าว ยังเป็นการยกเว้นการนำกฎหมายของไทยมาบังคับใช้กับโครงการอีกกว่า 7 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  และยังขัดต่อหลักธรรมาภิบาล  ขัดต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ ขัดต่อกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งหากโครงการดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติและลงนามในสัญญาก็จะยื่นร้องต่อป.ป.ช.  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

Tag : ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ม.44 รถไฟไทย-จีน