เกษตรกรตำบลทุ่งผึ้งลงแขกเก็บถั่วแระ จ.ลำปาง

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 02:10 น.

Views

ถั่วแระเม็ดโตๆ เหล่านี้ เป็นผลผลิตของเกษตรกรตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ในปีนี้ขายได้ราคาดี มีพ่อค้าคนกลางมารอซื้อผลผลิตถึงหน้าไร่ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ เกษตรกรต่างเวียนช่วยกันเก็บผลผลิต หรือเรียกว่าลงแขก ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่เกษตรกรจะช่วยกันเก็บผลผลิตของเพื่อนบ้าน เวียนไปจนครบทุกไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ไม่เสียค่าจ้างแรงงาน และยังสร้างความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรในตำบลทุ่งผึ้งอีกด้วย