สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.43 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรก โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 11 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 6,904 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมิองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความรู้เป็นรากฐานสำคัญ ที่ว่าเป็นรากฐานก็เพราะความรู้เป็นปัจจัย หรืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่สุด ที่คนเราจะนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีผู้ทรงความรู้ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้ามั่นคง บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะมีความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี และเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจที่จะทำงาน
เพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เต็มเปี่ยม จึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้พรักพร้อม ที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้ให้ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้งานทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกสาขาของบ้านเมืองดำเนิน รุดหน้าไปด้วยความราบรื่น และบังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริง"

เวลา 17.15 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีวาระการประชุมต่างๆ อาทิ ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560, ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560, การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย ปี 2561, การดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559, การดำเนินงานการจัดค่ายอบรมของศูนย์ สอวน. ในวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, การคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ