พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.57 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 3,066 คน โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการท่องเที่ยว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "ท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตร อันแสดงถึงความสำเร็จการศึกษาวิชาการขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือเป็นผู้มีเกียรติภูมิที่น่าชื่นชมยินดี การเป็นผู้มีเกียรติภูมินั้น มิได้หมายเพียงเป็นผู้มีวิชาความรู้เท่านั้น หากยังรวมถึงเป็นผู้มีจิตสำนึกและตัวตนโดยคิด ทำ พูด แต่สิ่งที่ถูกที่ควร และเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ บุคคลที่ปฏิบัติตนได้เช่นนั้น ย่อมเป็นผู้ได้รับเกียรติการยกย่อง เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของบุคคลทั่วไป ฝึกฝนอบรมตน พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ก้าวหน้าบังเกิดผลสำเร็จ ความรุ่งเรืองแก่ตน สังคม ตลอดถึงประเทศชาติต่อไป"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม