องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนวัดวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง โรงเรียนวัดวังเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จำนวน 691 คน ซึ่งโรงเรียนฯ ได้น้อมนำพระราโชบาย อาทิ ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เป็นการส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาขึ้น โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนดังกล่าว

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรี อุปกรณ์การเรียนพระราชทาน เครื่องเขียนพระราชทาน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์