คอลัมน์หมายเลข 7 : ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี ตอนที่ 1

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

จากข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.พบว่าเทศบาลเมืองตาคลี ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เพื่อรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ตามนโยบายศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม หรือ CLUSTER ZONING โดยเทศบาลเมืองตาคลี เป็นเจ้าภาพหลัก ปัจจุบันทำบันทึกตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 19 แห่ง และจังหวัดชัยนาท อีก 5 แห่ง ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันเกือบ 100 ตัน ขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งขยะมาให้เทศบาลเมืองตาคลี กำจัดจริง เฉลี่ยวันละ 38 ตัน

ตามแผนงานเมื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะครบวงจร วงเงินเกือบ 80 ล้านบาท เสร็จในปี 2557 เทศบาลเมืองตาคลี ต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์นำไปหมักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ปุ๋ยจนกว่าจะเป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อใช้แรงงานคนคัดแยกขยะทำได้เพียงวันละ 3 ตัน จึงใช้วิธีฝังกลบแบบเดิม

สิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 15 ล้านบาท เทศบาลเมืองตาคลีจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ติดตามในตอนต่อไป…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7