คอลัมน์หมายเลข 7 : ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร เมืองตาคลี ตอนที่ 2

วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

อาคารคัดแยกขยะ อาคารหมักปุ๋ย อาคารเตรียมบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ในวงเงินงบประมาณเกือบ 80 ล้านบาท ที่เทศบาลเมืองตาคลีใช้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 ตามแผนงานเทศบาลเมืองตาคลีต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์นำไปหมักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลียอมรับ ยังไม่ได้ทดลองใช้งานระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณขยะที่เข้ามาแต่ละวันมากเกินกำลังแรงงานคนคัดแยก จึงยังใช้ระบบฝังกลบเช่นเดิม ขณะที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เห็นต่าง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองตาคลี มีระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ใช้งานตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จากนั้นก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เพื่อต่อยอดโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ส่งขยะมาให้กำจัดเฉลี่ยวันละ 38 ตัน
              
หากเทศบาลเมืองตาคลียังไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ สตง.จะออกหนังสือหาผู้รับผิดชอบต่อสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มูลค่ากว่า 15 ล้านบาทนี้ต่อไป

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7