คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธประปาหมู่บ้านที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตอนที่ 2

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ความสำเร็จจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซึ่งจัดทำโดย อบต.แม่ยวมน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. ภาค 8) ตรวจสอบ จากนั้นผู้ว่า สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน 2 โครงการจากทั้งหมด 8 โครงการ

การตรวจสอบพบข้อพิรุธหลายอย่าง โดยผู้บริหาร อบต.แม่ยวมน้อย ยอมรับระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ยังใช้งานไม่ได้นับตั้งแต่ปี 2559 ที่ตรวจรับมอบงานจากเอกชน 2 ราย ที่ว่าจ้างให้ก่อสร้าง ค่าจ้างรวมกว่า 39.5 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทย ให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ผลจากการตรวจสอบของ สตง. ทำให้ อบต.แม่ยวมน้อย ยอมแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ เช่น เปลี่ยนระบบปั๊มน้ำและท่อประปา

นอกจากนี้ ผู้ว่า สตง.ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้ากว่า 1,900,000 บาท ซึ่ง อบต.แม่ยวมน้อย จ้างเอกชนดำเนินการให้        

สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อไปจนกว่าชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน จะได้ใช้น้ำประปา เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7