จ่อค้าน ร่าง พ.ร.ป.คตง.ชี้เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบเชิงรุก

วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 12:01 น.

Views

นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ประธาน คตง.) และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าฯ สตง.) ร่วมกันแสดงความเห็นโดยเปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 ว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) ในหลายประเด็น เช่น มาตรา 57 ซึ่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้สาธารณชนรับทราบ จนกว่าจะได้ข้อยุติการตรวจสอบ และมาตรา 103 ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของ สตง.ในเชิงรุกเพื่อยับยั้งความเสียหายการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในทางไม่ถูกต้อง รวมทั้งกระทบต่อการทำหน้าที่ตีแผ่ข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนด้วย โดย สตง.มีความเห็นว่าเข้าข่ายขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ขัดกับหลักปฏิบัติสากล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น สตง.จะต่อสู้เพื่อผลักดันตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป เพื่อให้มีการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ถูกต้องสอดคล้องสนับสนุนส่งเสริมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ทั้งนี้หากการผลักดันไม่สำเร็จก็จะใช้ช่องทางยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความต่อไป

Tag : ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย คตง. ปธ.คตง. ผู้ว่าฯสตง. คอลัมน์หมายเลข7