สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดระนอง

วันที่ 26 ก.พ. 2556 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 12.02 น. วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งตั้งเป็นศูนย์ที่ 38 โดยใช้อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาหลังเก่า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยู่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 มีสมาชิกทั้ง 3 วันรวม 1,008 คน และดำเนินกิจกรรมตาม 5 แนวคิดพระราชทาน

โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อาทิ กิจกรรมขยะร้อยรัก ที่จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นดอกกุหลาบ พวงมาลัย การ์ดอวยพร กิจกรรมดนตรีประยุกต์ ไทยอีสานใต้ ที่ฝึกสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงวัฒนธรรมการละเล่นดนตรีไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย, กิจกรรมเรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม สืบค้นวัฒนธรรมตำนานอีสาน โดยสมาชิกศูนย์ 3 วัยฯ ที่เป็นผู้สูงอายุ ได้อพยพครอบครัวมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน และนำขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมาเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟให้เด็กฟัง

จากนั้นเสด็จไปลานวิถีชุมชนคนบ้านนาทอดพระเนตรกิจกรรมงามธรรมชาติแบบบ้านนา ที่สาธิตการทำสปาแบบพื้นบ้าน ด้วยการขัดผิวเกลือ สมุนไพร การสาธิตวิธีการนวด การประคบ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเดินแฟชั่นโชว์ของคน 3 วัย ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่วนกิจกรรมสนุกสนานบ้านนา มีการสาธิตการแสดงรำมโนราห์ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และใช้แสดงในงานพิธีต่างๆและกิจกรรมหมากขุม กีฬาพื้นเมืองและการละเล่นที่นิยมของชาวภาคใต้ ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมองให้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยฝึกฝนการคิดคำนวณ

Tag : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เปิดศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว