สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดระนอง

วันที่ 26 ก.พ. 2013 เวลา 20:03 น.

Loading...

เวลา 12.02 น. วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งตั้งเป็นศูนย์ที่ 38 โดยใช้อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาหลังเก่า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยู่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 มีสมาชิกทั้ง 3 วันรวม 1,008 คน และดำเนินกิจกรรมตาม 5 แนวคิดพระราชทาน

โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อาทิ กิจกรรมขยะร้อยรัก ที่จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นดอกกุหลาบ พวงมาลัย การ์ดอวยพร กิจกรรมดนตรีประยุกต์ ไทยอีสานใต้ ที่ฝึกสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงวัฒนธรรมการละเล่นดนตรีไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย, กิจกรรมเรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม สืบค้นวัฒนธรรมตำนานอีสาน โดยสมาชิกศูนย์ 3 วัยฯ ที่เป็นผู้สูงอายุ ได้อพยพครอบครัวมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐาน และนำขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมาเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟให้เด็กฟัง

จากนั้นเสด็จไปลานวิถีชุมชนคนบ้านนาทอดพระเนตรกิจกรรมงามธรรมชาติแบบบ้านนา ที่สาธิตการทำสปาแบบพื้นบ้าน ด้วยการขัดผิวเกลือ สมุนไพร การสาธิตวิธีการนวด การประคบ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเดินแฟชั่นโชว์ของคน 3 วัย ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่วนกิจกรรมสนุกสนานบ้านนา มีการสาธิตการแสดงรำมโนราห์ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และใช้แสดงในงานพิธีต่างๆและกิจกรรมหมากขุม กีฬาพื้นเมืองและการละเล่นที่นิยมของชาวภาคใต้ ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมองให้มีพัฒนาการที่ดีและช่วยฝึกฝนการคิดคำนวณ


Tag: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เปิดศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live