สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 19:55 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเชิงวิชาการในเวทีระดับโลก โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 76 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริหลายโครงการ อาทิ โครงการฝนหลวง, โครงการแกล้งดิน และโครงการไบโอดีเซล นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง"เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดยจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานที่ทรงค้นคว้า รวมถึงการพัฒนาศาสตร์ด้านเคมีที่ได้ทรงงานมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและประชาคมโลก

เวลา 14.31 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิด "อาคารหลุยส์ มารี และอาคารศักดานุสรณ์" เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและโภชนาคาร โดยอาคารหลุยส์ มารี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2559 เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ สูง 5 ชั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียะเป็นสำคัญ ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ โภชนาคาร ห้องสมุด ห้องศิลปะ แหล่งการเรียนรู้ภาษาจีน ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฎศิลป์ ส่วนอาคารศักดานุสรณ์ ก่อสร้างเมื่อปี 2557 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปี 2558 ประกอบด้วย ห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "อัสสัมชัญสมุทรปราการ ผสานศาสตร์และศิลป์ ถิ่นนวัตกรรม ล้ำค่าภูมิปัญญา พัฒนาสังคม" ซึ่งจัดแสดงประวัติโรงเรียน ผลงาน และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน อาทิ การละเล่นสะบ้าบ่อน และเพลงเรือ ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ มีการจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ศิลป์มาบูรณาการ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นการเรียนรู้ การจัดแสดงโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจัดแสดงรางวัลการประกวดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4,500 คน ครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ แข่งขันเคมีโอลิมปิก เปิดอาคารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ