คอลัมน์หมายเลข 7 : ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 07:05 น.

Views

คอลัมน์หมายเลขบ 7 วันนี้ติดตามอุปสรรคหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการทำงานของ สตง. และสื่อมวลชน กรณีติดตามตรวจสอบและเผยแพร่การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สตง การทำงานของ สตง กับ สื่อมวลชน ตรวจสอบและเผยแพร่การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน