คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.คัดค้านร่างกฎหมาย สตง.ฉบับใหม่

วันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหารวม 114 มาตรา เตรียมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่

ร่างกฎหมายฉบับนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น มาตรา 7 ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นต้น

ส่วนเนื้อหาที่เป็นข้อเสีย เช่น มาตรา 57 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่า สตง. เชื่อว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเชิงรุกของ สตง. เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และหลักการตรวจเงินแผ่นดินสากล

ขณะที่มาตรา 103 มีเนื้อหากระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผู้ว่า สตง. ยกตัวอย่างความสำเร็จการทำงานเชิงรุก โดยมีสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เนื้อหาดังกล่าวยังกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

หาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ให้ความเห็นชอบ โดยไม่แก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับนี้ ประธาน คตง.จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อชี้ขาด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7