พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 20:17 น.

Views

เวลา 09.30 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

โอกาสนี้ ทรงปล่อยโคเพศผู้ และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายประสูติ โดยจะนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งจะนำไปมอบให้กับนางแก้ว วอทอง เกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 65 ตัว และทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลาสร้อยขาว, ปลาโพง, ปลาแก้มช้ำ, ปลากราย, ปลายี่สกไทย, ปลาหมอไทย และปลาบึก จำนวน 390,000 ตัว

เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 5 รอบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

โอกาสนี้ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 5 รอบ แด่พระสงฆ์ 61 รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา จากนั้น ทรงจุดเทียนพระมหามงคล และเทียนเท่าพระองค์อย่างละ 1 คู่ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ พระสงฆ์ 61 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบเฟือง แล้วทรงประเคนครอบเฟืองแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้น โปรดให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่โต๊ะข้างธรรมมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระนามเดิมว่า หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2500 เป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ และทรงจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชน เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา