การพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยรอบพระราชวังดุสิต และพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 เพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ บริเวณโดยรอบพระราชวังดุสิต ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์
ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่างๆ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ดำเนินการขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งปฏิกูล ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 บริเวณคลองส้มป่อย ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ปัจจุบันภูมิทัศน์ในชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ปริมาณยุงและกลิ่นน้ำเน่าเสียลดลง ประชาชนมีสุขอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และบอกว่าจะร่วมมือกันดูแลรักษาคลองส้มป่อยให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Tag : โครงการจิตอาสา ชุมชนสุโขทัยซอย 9 ชุมชนสุโขทัย โครงการสัปดาห์จิตอาสา